Školné a pronájem hudebních nástrojů

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2018/2019 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 1. 9. 2012.

Směrnice o výši úplaty na Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Vodňany, příspěvkové organizaci.

Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Vodňany, příspěvkové organizace.
Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2018/2019 takto:

Platba bude prováděna pololetně

Hudební obor
Přípravný - 1 550 Kč
Základní - 1 600 Kč
Výtvarný obor
Přípravný - 1 650 Kč
Základní - 1 750 Kč
Taneční obor
Přípravný - 1 400 Kč
Základní - 1 500 Kč

Součástí plateb je vklad do fondu SRPDŠ při ZUŠ Vodňany. Vklad je 100 Kč ročně.

Splatnost je k 30. září 2018 a k 28. únoru 2019.

Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Vodňany.

Na základě doporučení AZUŠ ( Asociace základních uměleckých škol) nebude úplata snižována. Lze ji pouze rozdělit na kratší splatné úseky po dohodě s ředitelem školy. Úplata za pololetí je splatná do 30. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabyla účinnosti dnem 1. září 2016

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.
Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.
Úplné znění vnitřní směrnice o půjčování hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Okres Strakonice: 11. 3. - 17. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.